WAŻNY KOMUNIKAT !!!

 

Od dnia 12.07.2016 r. wszystkie bieżące wydarzenia i relacje udostępniane są na stronie facebook'a Jasienia. Zapraszamy :)

W związku ze zmianą obowiązków z Sołtysa wsi Jasień na radnego sołectwa Jasień i Jasień Rumunki strona będzie stroną Radnego prowadzoną wraz z Panią sołtys Jasienia Joanną Bukowską nr. tel: 695-936-183 oraz Panem sołtysem Jasień Rumunki - Mirosławem Kaliszewskim nr. tel: 696-776-142.


Statut Sołectwa Jasień

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

 

 1. Sołectwo w Jasieniu jest formą samorządową organizacji życia publicznego mieszkańców wsi nie posiadającą osobowości prawnej.
 2. Sołectwo posiada odpowiednie uprawnienia do występowania jako samodzielny podmiot w postępowaniu cywilnym, oznacza to, że sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach nienależących do jego właściwości z mocy ustawy, oznacza to, że samorząd mieszkańców może uczestniczyć poprzez swoich przedstawicieli w postępowaniu cywilnym jako: powód, wnioskodawca, uczestnik postępowania nieprocesowego, jako strona postępowania egzekucyjnego/ np. art. 415 itp. Kodeksu cywilnego.

 

§2

 

Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy w Tłuchowie w oparciu o następujące przepisy prawa:

1/           ustawę z dnia 08marca1990r. o samorządzie gminnym/ Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74z późn. Zmianami/.

2/           Uchwałę Rady Gminy w sprawie Statutu Gminy.

3/           niniejszy Statut.

3.       Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne o istotnym znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone obowiązującymi przepisami na rzecz Rady Gminy lub innych podmiotów. W razie sporów kompetencyjnych decyduje stanowisko Rady Gminy.

4.       W szczególności do zadań sołectwa należy:

-podejmowanie działań w sferze socjalno-bytowej, kulturalno-religijnej, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku mieszkańców.

- organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania

- utrzymywanie porządku na terenie sołectwa.

- inicjatywa uchwałodawcza dotycząca planów zagospodarowania wsi, budowy i konserwacji dróg wiejskich.

- decydowanie w sprawach mienia gminnego powierzonego sołectwu, bieżące korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu.

- decydowanie o sposobach korzystania ze wspólnot gruntowych.

- Sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych funkcjonalnie z warunkami życia na wsi.

 

5.       Zadania o których mowa w punkcie 3 i 4 sołectwo wykonuje poprzez:

- działalność uchwałodawczą zebrania wiejskiego.

- Organizowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa.

- współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o istotnym znaczeniu dla mieszkańców wsi.

- współpracą z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących spraw sołectwa.

- ustaleni e zadań dla sołectwa do realizacji między zebraniami wiejskimi.

6.       Rada Gminy nie morze bez zgody zebrania wiejskiego uszczuplić dotychczasowych praw sołectwa do korzystania z mienia.

 

§3

 

W skład sołectwa wchodzą wsie: Jasień

Oraz przysiółki: -----

Ogółem w sołectwie znajduje się 47 gospodarstw.

Powierzchnia gruntów ogółem wynosi 566,73 ha w tym 498,33 ha użytków rolnych.

Na dzień 30 września 1999 roku sołectwo liczy 316 mieszkańców.

 

Rozdział II

Udział sołectwa i jego organów w tworzeniu, łączeniu, podziale i znoszeniu sołectwa.

 

§4

 

 1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze – sołectwa.
 2. Sołectwo tworzy Rada Gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, które nie mają wiążącego charakteru.
 3. Utworzenie jednostki pomocniczej następuję z inicjatywy Rady Gminy lub co najmiej połowy mieszkańców uprawnionych do głosowania nowo tworzonego sołectwa. Wymagana jest lista osób podpisanych wyrażających akces do utworzenia nowego sołectwa. Po podpisaniu uchwały Rady Gminy należy w ciągu trzech miesięcy zwołać zebranie mieszkańców nowo tworzonego sołectwa, na którym wybiera się sołtysa i radę sołecką. W przypadku przeniesienia lub przyłączenia konkretnego sołectwa albo jego części do sołectwa sąsiadującej gminy – decyzje w tej sprawie należą do kompetycji Rady Ministrów.

 

Rozdział III

Organy sołectwa, ich zadania kompetęcje.

 

§5

 

 1. Organami sołectwa są:

1/           Zebranie wiejskie – Organ uchwałodawczy

2/           Sołtys – Organ wykonawczy

3/           Rada sołecka – Organ wspomagający działalność sołtysa.

 

Zebranie wiejskie

§6

 

 1.  Zebranie wiejskie jest organem stanowiącym w sołectwie.
 2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin.
 3.  Zebranie wiejskie zwoływane jest przez radę sołecką:

1/           z własnej inicjatywy

2/           Na wniosek co najmniej 15 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.

3/           na wniosek sołtysa

4/           na wniosek Rady Gminy.

4.       Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku oraz powinno być zwoływane w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w punkcie 3.

5.       O dacie, godzinie i miejscu zebrania zawiadamia się mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie / w formie okólników i wywieszeniu zawiadomienia w miejscach publicznych istniejących w sołectwach.

 

§7

 

 1. Podstawowym sposobem decydowania przez zebranie wiejskie jest podejmowanie uchwał, które zapadają zwykła większością głosów.
 2. Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego oraz przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej niezbędna jest obecność co najmniej 15 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.
 3. Zebranie wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania na wniosek większości uczestników zebrania.
 4. Do kompetycji zebrania wiejskiego należy:

1/           zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców.

2/           wybór, odwołanie i przyjęcie rezygnacji z zajmowanych funkcji sołtysa i rady sołeckiej.

3/           podejmowanie uchwał dotyczących kierunku i sposobu dysponowania mieniem komunalnym, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie gminnym stanowiło mienie gminne sołectwa.

4/           dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej przed upływem kadencji,  jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu lub stracili zaufanie mieszkańców sołectwa

5/           odwołanie odbywa się na zebraniu wiejskim, w którym uczestniczy przynajmniej 15 uprawnionych mieszkańców do głosowania. Odwołanie następuję po wysłuchaniu zainteresowanych. Głosowanie jest tajne.

6/           odpisy uchwał i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje zarządowi gminy.

Zarząd w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje Radzie Gminy na sesję.

7/           Zarząd Gminy może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia, wskazując zaistniałe uchybienia prawne oraz określając termin załatwienia sprawy, W przypadku nie wykonania powyższego zlecenia Rada Gminy uchyla uchwałę sprzeczną z prawem.

8/           opiniuje w części dotychczasowej sołectwa, przedstawione do konsultacji przez Radę Gminy projekty uchwał w następujących sprawach:

a.       Planu zagospodarowania przestrzennego

b.      Projektu budżetu na dany rok

c.       Przepisów prawa miejscowego

d.      Innych uchwał przedstawionych przez radę do konsultacji

 

Sołtys

§8

 

 1.  Sołtys posiada następujące kompetencje:

1/           realizuje uchwały zebrania wiejskiego.

2/           wykonuje zadania z zakresu administracji samorządowej zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy

3/           reprezentuje sołectwo na zewnątrz.

4/           realizuje zadania publiczne wynikające z obowiązujących przepisów

5/           zwołuje zebrania wiejskie i posiedzenia rady sołeckiej

6/           przewodniczy zebraniu wiejskiemu

7/           przekłada informację o swoich działaniach na zebraniach wiejskich

8/           występuje z wnioskami inwestycyjnymi, porządkowymi, finansowymi, przyznawania zasiłków

9/           opiniuje wraz z radą sołecką podania dotyczące ulg z zakresy podatków, opłat i innych zależności

10/         prowadzi wraz z radą sołecka działalność mediacyjną

11/         bierze udział w sesjach Rady Gminy bez prawa głosowania

12/         posiada prawo zabierania głosu w dyskusji zgodnie z regulaminem Rady Gminy oraz składania wniosków na sesji Rady Gminy.

13/         W imieniu sołectwa prowadzi sprawy wynikające z kompetencji sołectwa.

 

2.       Sołtys za wykonanie obowiązków poboru łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od posiadania psów otrzymuje prowizję.

 

Rada sołecka

 

§9

 

 1. Rada sołecka składa się z 5 osób. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest sołtys.
 2. Rada sołecka wspomaga sołtysa w realizacji uchwał zebrania wiejskiego.
 3. Rada sołecka przygotowywuje zebrania wiejskie oraz ma prawo do sporządzenia projektów uchwał zebrania wiejskiego.
 4. Rada gromadzi wnioski mieszkańców w sprawach sołectwa a przewodniczący rady lub jej członek referuje je na zebraniu wiejskim.
 5. Rada przekłada na zebraniu wiejskim własne inicjatywy w sprawach sołectwa oraz wskazuje możliwe sposoby ich realizacji.
 6. Na zebraniu wiejskim przewodniczący rady sołeckiej składa informację o działalności rady.
 7. Rada ponosi odpowiedzialność zza mienie komunalne będące w dyspozycji sołectwa i odpowiada za sposób korzystania z niego.
 8. Rada sołecka wspomaga sołtysa w działaniach polegających na oddawaniu w najem lub dzierżawę lokali, obiektów i terenów będących w gestii sołectwa oraz prowadzenia działalności gospodarczej w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Radę gminy, Zarząd Gminy.

 

Rozdział IV

Wybory Organów wykonawczych sołectwa

 

§10

 

 1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadza się w terminie 6 m-cy od dnia wyborów Rady Gminy.
 2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Rada gminy w formie uchwały, która winna być podana do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania wyborczego.
 3. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa lub rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 15 stałych mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo  wyborcze.
 4. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych członków zebrania.
 5. Głosowanie na sołtysa i członków rady sołeckiej odbywa się na oddzielnych kartach do głosowania w sposób tajny.
 6. Wybrani zostają ci kandydaci którzy otrzymali największą ilość / liczbę ważnie oddanych głosów.
 7. Za głos ważnie oddany uznaje się ten, gdy na karcie do głosowania zostało jedno nie skreślone nazwisko- przy wyborze sołtysa, 4 nazwiska – przy wyborze rady sołeckiej.
 8. Wybory przeprowadza 3 osobowa komisja wyborcza spośród uprawnionych członków zebrania. W skład komisji nie mogą wchodzić kandydaci na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
 9. Do zadań komisji należy:

1/           przyjęcie zgłoszeń kandydatów

2/           przeprowadzenie głosowania tajnego

3/           ustalenie wyników wyborów

4/           ogłoszenie wyników wyborów

5/           sporządzenie i podpisanie protokołu o wynikach wyborów.

10.   Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa tyle co kadencja Rady Gminy.

11.   W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa Rada gminy zwołuje w terminie miesiąca zebranie wiejskie dla wyboru nowego sołtysa.

12.   Wyboru dla uzupełnienia składu rady sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa.

13.   W wyborach sołtysa powinien uczestniczyć członek Zarządu Gminy.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§11

 

 1. Zmian statutu dokonuje Rada gminy po zasięgnięciu opinii zebrania wiejskiego.
 2. W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje bieżąco Zarząd Gminy lub w sprawach zawiłych Rada gminy

 

§12

 

 1. Rada Gminy przekazuje sołectwu składniki mienia komunalnego które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie gminnym stanowiło mienie gminne tego sołectwa według treści stanowiącego załącznik nr1 do statutu.

 

 

Załącznik nr1 Do statutu Sołectwa Jasień

Składniki mienia komunalnego przekazanego sołectwu przez Radę Gminy Tłuchowo

Jasień: Grunt rolny o pow. 1,80ha –‘’Sołtysówka” oznaczenie działki nr. 95/1